Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tasapainovalmennus Pystyraidan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Tasapainovalmennus Pystyraita, Koivukyläntie 6 C 14, 01300 Vantaa, www.pystyraita.fi,

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tessi Ranta-aho, tessin@pystyraita.fi, 040-732 7301

  1. Rekisterin nimi

Tasapainovalmennus Pystyraidan asiakasrekisteri.

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Pystyraidan sähköpostilistalle kirjautuessaan henkilö luovuttaa sähköpostiosoitteensa Tessi Ranta-ahon yrityksen Tasapainovalmennus Pystyraidan käyttöön. Käytöstä vastaa Tessi Ranta-aho, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain postituslistan jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen. Listalta poistumiseen ei tarvita erityistä syytä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Toistaiseksi Tasapainovalmennus Pystyraidan asiakasrekisteriin liitetään ainoastaan taide- ja kalligrafiatoimintaan liittyviä asiakastietoja. (24.5.2018)

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään, kunnes asiakassuhde päättyy, tarve niiden säilyttämiselle on päättynyt tai asiakas itse pyytää niiden poistamista.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas vapaaehtoisesti luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ei Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista rekisteristä

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).